Reili Argus

Reili Argus on Tallinna ülikooli eesti keele professor. Tema uurimishuvi on seotud peamiselt eesti keele kui esimese keele omandamisega. Ta on vaadelnud nii grammatiliste kui ka leksiaalsemantiliste kategooriate omandamist eesti keeles, kasutanud oma uurimustes nii pikiuuringu materjali kui ka eksperimente. Lisaks on ta uurinud eesti keele omandamist võrdlevalt teiste keeltega ning vaadelnud eesti keele kui teise keele omandamist põhikoolis. Samuti on […]

Virve-Anneli Vihman

Virve Vihman on Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi psühholingvistika kaasprofessor. Ta uurib väikelaste keeleomandamist, noorte keelekasutust Eestis ja mitmekeelsete laste keelelist arengut ning kodus kasvatab kaks kakskeelset last.

Ülle Türk

Olen kolm aastakümmet koolitanud inglise keele ja teiste võõrkeelte õpetajaid, koostanud inglise keele eksameid erinevatele sihtrühmadele ja osalenud põhikooli ja gümnaasiumi võõrkeelte riiklike ainekavade koostamisel. Kõigis neis valdkondades on olnud vaja kasutada Euroopa keeleõppe raamdokumenti. Minu esmane kokkupuude sellega pärineb 1990. aastatest, mil andsin tagasisidet dokumendi esialgsetele versioonidele. Olin raamdokumendi eestikeelse versiooni toimetusrühma liige ja viisin seejärel läbi väga erinevaid […]

Ekaterina Protassova

Ekaterina Protassova omab doktorikraadi filoloogias ja pedagoogikas. Samuti on ta Helsingi Ülikooli keelteosakonna adjunktprofessor ning on avaldanud üle 400 teadusväljaande. Dr Protassova on juhtinud ja osalenud erinevates rahvusvahelistes ja riiklikes projektides, mis on uurinud keelepedagoogikat, laste ja täiskasvanute kakskeelsust ning keele ja kultuuri rolli sisserändajate integratsioonis. Tema pühendus oma erialadele kajastub ka tema keeletoimetamisest erinevatele ajakirjadele ja kirjastustele ning seminaride […]