• Kontakt:
  • +372 5242715
  • Alina.Abramova@ut.ee

Kutseala kogukond teeb sellist meistri

Noortevaldkond ehk noortepoliitika ja noorsootöö on noorte jaoks unikaalne võimalus potentsiaali avamiseks. Olulisel kohal on noortekeskne lähenemine, lõimumine ja pidev koostöö. TÜ Narva kolledžis on ülikooli, riigi, KOVi ja erasektori koostöös loodud Noorsootöö Kutseala kogukond. Narva kolledžis on noorsootööd õpetatud üle 15 aasta. Huvi õppekava vastu on suur. „Noorsootöö õppekava Narvas on ainus õppekava Eestis, mille raames on võimalik omandada tulevikuoskusi tervikliku mooduli „Infoühiskonna noored“ raames. Samas õppekavas on integreeritud kutseala kogukond ja mobiilsuse semester, mis loovad ja laiendavad koostöösidemeid teiste noorsootöötajatega Eestis ning välismaal. Noorsootöö eriala lõpetanutel on avar tööturg ja palju võimalusi oma ambitsioone ellu viia“ räägib noorsootöö õppejõud Kaur Kötsi, riiklikult tunnustatud noorsootöötaja.

Koostöösidemeid teiste noorsootöötajatega luuakse tänu Kutseala kogukonnale, mille raames igal tudengil on oma mentor, kes on kogenud noorsootöötaja. Kutseala kogukonna mentorid on paljudest Eesti organisatsioonidest: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Haridus- ja Noorteamet, Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakonna noorsooteenistus, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Pärnu Kunstide Kool ja mitmed noortekeskused – Kuressaare avatud noortekeskus, MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus, Sakala Keskus/Viljandi Avatud Noortetuba, Tartu Noorsootöö Keskus, Mustvee Valla noortekeskus, Valdeku noortekeskus.

„Igal üliõpilasel on õpingute ajal oma mentor, kellega koos käiakse läbi teekond, et aidata üliõpilasel kujuneda enesekindla identiteediga heaks noorsootöötajaks ja valdkonna arendajaks, mis on otseses seoses õppekava eesmärgiga,“ selgitas Kötsi.

Kutseala kogukond toetab profesionaalse identiteedi kujunemist, lõimumist ja kultuuride mitmekesisust. Tõeline õppimine ühendab õnnestumise ja ebaõnnestumise, kus õpitu omandamine toimub teoreetiliste teadmiste kinnitamise kaudu läbi praktilise kogemuse. Juhendamine on sellise õppimise korral väga oluline ja seda nii ülikoolis õppimisel kui ka noorsootöös. Üliõpilasi julgustatakse olema algatusvõimeline ja ettevõtlik ning suhtuma positiivselt elukestvasse õppesse.

Aprillis lõpeb Kutseala kogukonna esimene, aga väga produktiivne aasta. Omandatud kogemuste põhjal on võimalik kujundada toimiv mudel, milles ühendatakse õpingud ja praktilised oskused, arvestades õppekava ja valdkonna arengut. Sõlmitud on ka rahvusvahelised koostöösidemed ja töötatud välja tingimused praktika tegemiseks välismaal. Üliõpilased said unikaalse võimaluse oma ideede elluviimiseks taotleda toetust Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja TÜ Narva kolledži korraldatud projektikonkursil „Community of practice“. Lisaks üliõpilastele saavad oma teadmisi ja oskusi täiendada ka juba tegutsevad noorsootöötajad. Kuigi tegevust rahastatakse projektitoetustega, on see lõimitud õppekavasse ja seetõttu jätkuvad Kutseala kogukonna ettevõtmised ka edaspidi.

Noorsootöö Kutseala kogukond tegutses 20/21 õppeaastal koostöös Integratsiooni Sihtasutusega Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ alategevuse “Lõimumisalased koostöötegevused” raames.